Consultanță de mediu pentru proiectele Dumneavoastră!

Furnizăm servicii integrate de consultanţă de mediu pentru o gamă largă de proiecte socio-economice din domenii precum energie regenerabilă, petrol şi gaze naturale, transporturi, minerit, agricultură, managementul deşeurilor şi amenajarea teritoriului.

Pentru conformarea cu cerintele legale in domeniul Protectiei Mediului / Managementul deseurilor va prezentam mai jos etapele planului de actiune:
 • Indeplinirea cerintei Art.22 din LG 211/2011, privind desemnarea unei persoane instruite in domeniul gestiunii deseurior;
 • Efectuarea auditului in domeniul deseurilor in conformitate cu prevederile Lg 211/2011 privind evidenta gestiunii deseurilor.
 • Incadrarea si codificarea deseurilor periculoase si nepericuloase conform procedurii din anexa 2 la HG 856/2002; (Intocmirea listei deseurilor in conformitate cu legislatia nationala si europeana)
 • Intocmirea si mentinerea evidentei gestiunii deseurilor in conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
 • Consultanta privind eliminarea deseurilor prin agenti autorizati; (selectarea prestatorilor de servicii de colectare, transport si valorificare a deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase)
 • Intocmirea formularului de expeditie/transport deseuri periculoase cat si a formularului de incarcare-descarcare a deseurilor nepericuloase in conformitate cu prevederile HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
 • Etichetarea deseurilor in vederea efectuarii operatiunilor de colectare si transport, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE , precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotãrârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotãrârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţã a preparatelor periculoase;
 • Consultanta privind colectarea separata a deseurilor periculoase si nepericuloase in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Instruirea personalului implicat in generarea si colectarea selectiva a deseurilor;
 • Intocmirea planului de gestiune a deseurilor;
 • Intocmirea raportarilor privind evidenta gestiunii deseurilor catre Autoritatile in domeniul Protectie Mediului;
 • Intocmirea documentatiei necesare in vederea sustinerii controalelor din partea autoritatilor de mediu.

SUNTETI INTERESATI DE SERVICIILE NOASTRE?
Intrati in contact cu unul dintre consultantii nostri.